ثبت نام هم تیمی

شما می توانید به عنوان فرد متخصص، به ما در زمینه پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه و شرکت‌‌های نوپا از طریق مشارکت و یا حتی ارائه ایده‌های سازنده یاری رسانی کنید.

هم چنین شما می توانید فایل نمونه رزومه را از اینجا دانلود نمایید.